OGS | Keretin Golf-kenttä

Seuran säännöt

Seuran säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Outokummun Golf Seura ry ja kotikunta Outokummun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harrastamista toiminta-alueellaan.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia.

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa ravintolatoimintaa ja sellaista ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä hyvämaineisen henkilön. Jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, jotka määrätään yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi vuodeksi.

Yhdistykseen voidaan kannattavaksi jäseneksi hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa.

Kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan nimittää henkilö, jonka yhdistys katsoo siihen ansioituneeksi. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua. Yhdistyksen johtokunta hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen valitaan yhdistyksen johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa.

4 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero merkitään yhdistyksen jäsenrekisteriin. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5 § Yhdistyksestä erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

 1. jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
 2. muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
 3. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai
 4. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

6 § Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksuja.

7 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, jota näissä säännöissä kutsutaan johtokunnaksi. Johtokuntaan kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kapteeni ja lisäksi vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Puheenjohtaja ja kapteeni valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa. Ensimmäistä kertaa tätä sääntöä sovellettaessa määrätään arvalla, ketkä johtokunnan jäsenet ovat erovuorossa vuoden kuluttua ja ketkä kahden vuoden kuluttua.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä voi tarvittaessa valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu

 • valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan
 • toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
 • hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista koskevat asiat
 • tarvittaessa edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen jäsentä vastaan sekä valita edustaja tai edustajat niiden liittojen ja yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä
 • laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle syyskokouksen hyväksyttäväksi
 • laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää yhdistyksen tilintarkastajan tarkastettavaksi yhdistyksen tilit kaikkine tarpeellisine selvityksineen
 • palkata tarvittaessa työntekijöitä
 • valita tarvittavat toimikunnat
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

8 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee johtokunta.

9 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä. Johtokunta voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden sihteerille tai muulle henkilölle, jolla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

10 § Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään kaksi varsinaista kokousta, joista syyskokous pidetään joulukuun ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Varsinaisten sääntömääräisten kokousten ajasta ja paikasta sekä esille tulevista asioista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille joko henkilökohtaisella kutsulla tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenille kuten varsinaisistakin kokouksista. Yhdistyksen kokouksissa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja johtaa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat on valittu.

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnalle lokakuun 1. päivään mennessä syyskokousta ja helmikuun 1. päivään mennessä kevätkokousta varten.

12 § Yhdistyksen syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • suoritetaan katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja varainhoitoon
 • hyväksytään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • päätetään jäsen- ja liittymismaksujen sekä kannattajajäsenmaksun suuruudet ja aikataulut
 • päätetään tilintarkastajan palkkiosta, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta
 • valitaan seuraavaa toimikautta varten johtokunnan puheenjohtaja ja kapteeni sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten ja mahdollisten eronneiden tilalle
 • valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle varamies
 • päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja muut ilmoitukset julkaistaan
 • käsitellään muut johtokunnan valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille tilien ja hallinnon osalta
 • käsitellään muut johtokunnan valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat

14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

15 § Äänivalta yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä puheoikeus ja yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Valtakirjalla ei voi äänestää. Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on samat oikeudet. Kannattavilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksissä ratkaisee tasatuloksen arpa. Äänestys on avoin, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Yhdistyksen johtokunnassa ratkaistaan asiat yksinkertaisin äänten enemmistöin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä vahvistavat nimikirjoituksellaan ja jonka kaksi pöytäkirjantarkastajaksi valittua kokouksessa olevaa jäsentä tarkastaa ja oikeaksi todistaa.

Johtokunnan kokouksissa pidettävät pöytäkirjat tarkastaa ja hyväksyy seuraava johtokunnan kokous.

16 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa päättää yhdistyksen viimeinen kokous siitä, miten yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

18 § Yhdistyslaki

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.